Choose Your SkinChoose Your Layout StylePatterns for Boxed VersionYou can build your own skin very easily!

PiRealtor Team xuất hiện trong bối cảnh thị trường ra sao?

PiRealtor Team xuất hiện trong bối cảnh thị trường ra sao?

Khái quát khu đô thË sinh thái HÙi An Riverside

HÙi An Riverside là dñ án khu đô thË sinh thái ven sông khi n±m t¡i đËa th¿ toàn diÇn đưãc chç đ§u tư Fivigroup phát triÃn ß HÙi An, v­y dñ án HÙi An Riverside chéa đñng vË th¿ như v­y nào? cách k¿t c¥u có nào đ·c s¯c? tiÇn nghi nÙi khu nÕi b­t? chç đ§u tư Fivigroup uy tin tín không?. mÍi s½ đưãc PiRealTor tÕng phù hãp và gíi đ¿n Khách hàng t¡i bài vi¿t dưÛi đây.

nh­n xét vË th¿ dñ án HÙi An Riverside

sß hïu đËa th¿ đ¯c đËa ngay chân c§u Cía Đ¡i, cía ngõ Nam HÙi An. vË th¿ đơn gi£n hơn tuy¿n đưÝng thu­n lãi k¿t nÑi vào thành phÑ Đà Nµng - Hu¿ - HÙi An - mù Sơn.

dñ án sß hïu vË th¿ thu­n lãi khi bên b¯c giáp sông Thu BÓn, đây là dòng sông ĐÑi vÛi lưu SÑ lưãng lÛn và g¯n k¿t đơn gi£n VÛi Các c£ng du lËch sông hÙi, bên Nam dñ án giáp VÛi tuy¿n đưÝng Duy nên - Duy Nghĩa k¿t nÑi VÛi tuy¿n đưÝng 129, đây là tuy¿n đưÝng chánh k¿t nÑi vô th³ng Đà Nµng và Hu¿, phía Đông giáp ĐÑi vÛi c§u Cía Đ¡i, phía Tây giáp ĐÑi vÛi L¡ch SuÑi. có kh£ năng th¥y h³n dñ án đưãc bao bÍc bßi hÇ thÑng sông rách, đem tÛi cho khu đô thË b§u không khí trong sÑ lành, thoáng mát.

chéa đñng vË trí thu­n lãi Khi¿n dân cư sÑng ß biÇt thñ HÙi An Riverside thu­n tiÇn g¯n k¿t ĐÑi vÛi Các ch× quan trÍng trên khu như dÅ dàng k¿t nÑi ĐÑi vÛi sân bay Đà Nµng hay sân bay Chu Lai thu­n lãi lúc chÉ m¥t kho£ng 45 phút, di chuyÃn tÛi Nhïng ch× du lËch, đáng lam th¯ng c£nh nhanh chóng và thu­n tiÇn như Cù Lao Chàm, khu du lËch sinh thái V¡n Dëa,....

c¥u trúc dñ án t¡o nào NÕi b­t

HÙi An Riverside sß hïu khu đ¥t 14.9ha tr£i dÍc theo con sông Thu BÓn, và đưãc quy ho¡ch gÓm nhà phÑ liÁn kÁ - biÇt thñ - căn hÙ chung cư cao t§ng.

dñ án đưãc c¥u trúc bßi Các nhà thi¿t k¿ d«n đ§u và đưãc nh¥n m¡nh tôn t¡o v» đ¹p tñ nhiên mà tñ v­y đã ban t·ng, nâng cao ch¥t .SÑ cuÙc sinh sÑng cça ngưÝi dân và g¯n k¿t cÍn ngưÝi ĐÑi vÛi tñ nhiên. chç đ§u tư Fivigroup đã k¿t hãp hài hòa c£nh thà mà tñ th¿ đã ban t·ng cho HÙi An Riverside bên c¡nh dòng sông Thu BÓn hiÁn hòa k¿t phù hãp VÛi điÁu kiÇn non t¡o ra càng diÇn m¡o tươi mÛi, hòa hãp VÛi thiên th¿ kó vĩ.

Nhïng căn biÇt thñ HÙi An Riverside đưãc thi¿t k¿ theo phong cách tiên ti¿n, điÃm nh¥n và đem đ­m điÃm cÙng ki¿n trúc non view sông đ³ng c¥p ĐÑi vÛi không gian xanh cùng hÓ bơi khác biÇt gây nên điÁu kiÇn riêng biÇt cho du khách, Các v«n mÛi gũi và dÅ v­n hành. VÛi chu×i cây non du khách s½ đưãc hưßng thå cuÙc sÑng hòa mình VÛi tñ v­y, không gian an bình, thư giãn đà t­n hưßng 1 cuÙc an cư tuyÇt mù đà t¡m quên đi đÝi sÑng Ón ào, t¥p n­p điÃm phÑ thË.

cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc dñ án HÙi An Riverside Villas

là khu sinh thái ven sông, HÙi An Riverside đưãc Fivigroup đ§u tư phát triÃn chu×i tiÇn ích đ³ng c¥p đáp éng tÑt nh¥t cho toàn bÙ nhu c§u sinh ho¡t hàng ngày cça ngưÝi dân.

ngưÝi dân ngưÝi m¡nh vàng r±ng s½ hài lòng ĐÑi vÛi hÇ m¡ng lưÛi tiÇn nghi đưãc chç đ§u tư l¯p VÛi h§m gíi xe rÙng rãi, trung tâm thương Hoi An Riverside PiRealtor m¡i s§m u¥t ĐÑi vÛi Nhïng thương hiÇu nÕi ti¿ng phåc vå mÍi đòi hÏi mua s¯m cça cư dân ngay t¡i nÙi khu, m¡ng lưÛi chăm sóc và rèn luyÇn séc khÏe như trung tâm y tiÅn, phòng t­p Gym, Spa,... đáp éng Các đòi hÏi săn sóc séc khÏe cça cư dân.

bên c¡nh Các tiÇn ích phåc vå đòi hÏi đÝi sinh sÑng hàng ngày, ngưÝi dân t¡i nhà phÑ HÙi An Riverside đưãc t­n hưßng Nhïng tiÇn nghi vui chơi cao c¥p như cafe sân vưÝn, hÓ bơi, khu vui chơi gi£i trí k¿t phù hãp ĐÑi vÛi trung tâm kinh doanh, h¥p d«n là công mĩ ven sông, l×i đi bÙ ven sông đưãc l¯p đ·t m¡ng lưÛi cây xanh và gh¿ đá nghÉ ngơi, hưßng thå b§u không khí thoáng đãng, thoáng đãng mà dòng sông Thu BÓn mang đ¿n.

phía c¡nh đ¥y, dñ án mang đ¿n b§u không khí trong sÑ lành ĐÑi vÛi chu×i cây non đưãc l¯p đ·t xen k½ giïa Các tòa chç gia đình và Các công viên cây xanh ngay nÙi khu vñc dñ án đem tÛi cho mÍi khu sinh thái HÙi An Riverside Villas b§u không khí thông thoáng, trong sÑ lành ngay t¡i chính căn hÙ chung cư cça mình.

chç đ§u tư uy tín

dñ án HÙi An Riverside đưãc t­p đoàn Fivigroup đ§u tư và xây ngay chân c§u Cía Đ¡i bên c¡nh dòng sông Thu BÓn, đây là t­p đoàn đưãc nên ĐÑi vÛi lĩnh vñc ho¡t đÙng ban đ§u là dËch vå du lËch & nghÉ ngơi - xây. VÛi cách nhìn dài h¡n cça t­p đoàn Fivigroup, t­p đoàn đã đëng ngëng ph¥n đ¥u, n× lñc trß nên thương hiÇu uy tín trong lĩnh vñc du lËch & nghÉ ngơi, xây và t­p trung vô BDS VÛi 2 nhóm tên tuÕi chính là FVG Travel và FVG Construction.

trong suÑt thÝi gian ho¡t đÙng đëng ngëng ph¥n đ¥u, đ§u tư vÁ ch¥t xám cũng như tài chánh cça đÙi ngũ công nhân viên cça t­p đoàn Fivigroup tÛi này t­p đoàn Fivigroup đã phát triÃn bÁn vïng và chuyên nghiÇp, Fivigroup đã cơ c¥u đ¿n và t­p trung xây dñng VÛi mong muÑn mang l¡i cho thË trưÝng Nhïng S£n ph©m, dËch vå theo chu©n quÑc tiÅn và Nhïng tr£i nghiÇm tuyÇt đÑi mÛi vÁ lÑi an cư tiên ti¿n.

hơn đây là bài vi¿t phéc thích hãp Nhïng thông tin cça dñ án HÙi An Riverside Villas cça PiRealTor Team, hi vÍng đây s½ là nguÓn thông tin bÕ ích cho Khách hàng trong sÑ v¥n đÁ Khám phá dñ án HÙi An Riverside.