Choose Your SkinChoose Your Layout StylePatterns for Boxed VersionYou can build your own skin very easily!

5 điều chúng tôi ngạc nhiên về Quoc bao

5 điều chúng tôi ngạc nhiên về Quoc bao

t¡o nên mua Dñ án biÇt thñ QuÑc B£o Luxury

QuÑc B£o Luxury là Dñ án villa, nhà phÑ đ³ng c¥p xa l¡, tÍa l¡c gÍn trong lõi trung tâm Đà Nµng do chç đ§u tư QuÑc B£o triÃn khai vào 5 2018. Đây là mÙt trong ít Dñ án đưãc đãi héa h¹n nh¥t 5 2019 bßi s½ ti¿n hành mß bán trong sÑ năm thÝi.

đëng hÁ tách biÇt VÛi trung tâm phÓn hoa náo nhiÇt, Dñ án QuÑc B£o Luxury có đËa th¿ phía kia con sông Hàn, ngay chân c§u RÓng và thå giao nhau cça tuy¿n đưÝng Ngô QuyÁn, Phó Đéc chính và Vương Thëa Vũ.

v­y, có thành mua nhà phÑ, villa QuÑc B£o Luxury hay không? Cây hÏi này đã t¡o r¥t nhïng Quý khách hàng đ·c thành. Bài vi¿t này cça Các chuyên gia Pirealtor s½ c¥p các thông tin hïu nghi cho Quý khách hàng đang t¡o sñ quan tâm vÁ Dñ án này.

du an quoc bao luxury

Thông tin vË th¿ Dñ án QuÑc B£o Luxury danh nh±m chúng ta c§n mua

QuÑc B£o Luxury là Dñ án biÇt thñ, nhà phÑ cao c¥p tÍa l¡c t¡i qu­n Sơn Trà, Tp. Đà Nµng. Ngay m·t tiÁn đưÝng Ngô QuyÁn, Phó Đéc chính và Vương Thëa Vũ.

ra v¥n đÁ di chuyÃn di chuyÃn đ¿n r¥t đơn gi£n, không c§n nên bàn.

nhân tÑ chúng tôi muÑn nói t¡i đây chánh là Dñ án có càng m·t tiÁn sông ( Sông Hàn) và 3 https://pirealtor.net/quoc-bao-luxury/ m·t tiÁn đưÝng lÛn m¡nh.

Dñ án QuÑc B£o Luxury còn tÍa l¡c ngay cía ngõ giao thương nÑi liÁn phân khu B¯c. Bao quanh Dñ án là hàng lo¡t Nhïng Dñ án sáng trúc đÓ sÙ, Nhïng đËa điÃm du lËch nÕi ti¿ng cça Đà Nµng....

Të biÇt thñ, nhà phÑ QuÑc B£o Luxury, Quý khách có kh£ năng mau chóng di chuyÃn tÛi Nhïng nơi như C§u Sông Hàn, Ngũ Hành Sơn... Ho·c sân bay Đà Nµng r¥t dÅ dàng.

Thông tin cơ sß v­t ch¥t QuÑc B£o Luxury t¡o gì?

ß QuÑc B£o Luxury dân cư s½ đëng ph£i c§n di chuyÃn đâu nh±m tìm ki¿m Các tiÇn nghi sinh ho¡t h±ng ngày do të y tiÅn, văn hóa, giáo dåc, vui chơi đÁu t¡o m·t đ§y đç ß Dñ án cå thà như là:

Công viên cây xanh ngay trung tâm rÙng chëng 500m5, cùng vÛi cây xanh bao trùm Dñ án là điÃm tÑ ch¥t hòa khi h­u cho toàn bÙ Dñ án, Khi¿n Quý khách có đưãc càng môi trưÝng sinh sÑng trong lành.

khu vñc săn sóc séc khÏe và làm xinh đ¹p như là phòng Gym, phòng Yoga và Sauna Khi¿n chăm sóc séc khÏe, làm đ¹p Khi¿n Các quý bà có thà thư gi£n t¡i đây.

du an quoc bao luxury

hÓ bơi tràn theo chu©n Singapore đưãc thi¿t k¿ có hÓ lÍc nưÛc, có khu bà bơi ngưÝi m¡nh và tr» em thi¿t k¿ c¡nh nhau, máy che, khu t¯m n¯ng.

Sân thà dåc thà thao đa năng VÛi Nhïng môn thà dåc thà thao, bóng chuyÁn, bóng đá, bóng bàn, c§u lông đà Quý khách t¡o thà luyÇn t­p rèn luyÇn séc khÏe lúc r£nh rÕi.

khu mua s¯m gÓm cơ sß v­t ch¥t như cía hàng théc ăn mau, cía hàng tiÇn lãi, thñc ph©m tươi sÑng, văn phòng ph©m.…salon house, quán Cafe theo các cách khác nhau...

Ngoài nên Quý khách chÍn mua Dñ án còn t¡o thà có Các cơ sß v­t ch¥t khác như là trưÝng m§m non, phòng khám phåc vå 24/24, khu vñc vui chơi tr» em thư viÇn trung tâm và phòng đÍc sách Khi¿n ngưÝi dân sí dång.

v¥n đÁ an toàn, PCCC cũng đ£m b£o do yên toàn 4 lÛp, camera quan sát, b£o vÇ tu§n ra, cía sÑ m­t mã, cía të thang máy. Thi¿t bË phòng cháy chïa cháy tân ti¿n, xí lý kËp thÝi.

du an quoc bao luxury

NÙi th¥t k¿t c¥u t¡i nhà phÑ, villa QuÑc B£o Luxury

NÙi th¥t trong biÇt thñ, nhà phÑ QuÑc B£o Luxury đem đ­m ch¥t u tinh x£o, Nhïng thi¿t bË nÙi th¥t đưãc chÍn lña kĩ càng të Các đơn vË nhÏ nh¥t, sí dång kính chËu năng cho trang trí.

môi trưÝng Các phòng trong ngôi nhà đưãc tÑt hóa tuyÇt đÑi, đem l¡i không gian khoáng đãng khác biÇt cho nhà nhân.

chç đ§u tư QuÑc B£o cñc kó nh¥n m¡nh đ¿n c¥u trúc nÙi th¥t t¡i nhà phÑ, biÇt thñ QuÑc B£o Luxury khi mÝi Công ty DG Architects – ông trùm thi¿t k¿ ß Singapore khi¿n đơn vË c¥u trúc chính.

100% villa, nhà phÑ đÁu t¡o view hưÛng nên sông Hàn và C§u Ròng hoàn mù, đ£m b£o n¯ng gió chan hòa.

lúc bàn giao chç, Quý khách s½ đưãc hưßng trÍn bÙ m¡ng lưÛi chi¿u sáng và hÇ thÑng cung c¥p nưÛc đ§y đç. bên c¡nh đó còn có hàng lo¡t Các cơ sß v­t ch¥t như : thi¿t bË vÇ sinh cao c¥p, b¿p và Nhïng kÇ b¿p, hÇ thÑng tç âm tưÝng,…

du an quoc bao luxury

Thông tin bÝ b¿n bán QuÑc B£o Luxury

QuÑc B£o Luxury đang ti¿n hành mß bán bÝ b¿n bán s½ ß méc 50-55 triÇu/m2. Tuy nhiên, bÝ b¿n bán biÇt thñ, nhà phÑ QuÑc B£o Luxury chưa gÓm 2% phí b£o trì Dñ án.

Méc giá s½ còn tăng lên bßi kh£ năng xây cça nên phÑ Đà Nµng là r¥t m¡nh.

Ngoài thành nhà đ§u tư công bÑ Dñ án s½ t¡o r¥t nhïng ưu đãi cho Quý khách, gÓm Nhïng chương trình khuy¿n mãi, rút thăm trúng thưßng thu hút mà Nhïng l§n mß bán sau chưa ch¯c có đưãc.

trên đây là thông tin nhà phÑ, biÇt thñ QuÑc B£o Luxury vì PiRealtor biên t­p. đà bi¿t thêm tin téc thË trưÝng Dñ án villa Đà Nµng Quý khách t¡o thà liên hÇ trñc ti¿p chuyên gia PiRealtor nh±m đưãc tư v¥n cå thÃ.