Choose Your SkinChoose Your Layout StylePatterns for Boxed VersionYou can build your own skin very easily!

Dự án là xu hướng lớn nhất duankhunam năm nay

Dự án là xu hướng lớn nhất duankhunam năm nay

Đưãc gì khi đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong sÑ 5 2019 cça thË trưÝng b¥t đÙng s£n khu vñc Nam, sau dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là S£n ph©m thé 2 cça t­p đoàn Sunshine Group ß k¿ ho¡ch " Nam ti¿n " trong lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn t¡i, căn hÙ chung cư Qu­n 7 đang đưãc trân trÍng khá nhïng thå quan tâm të bên chç đ§u tư.

Bài vi¿t dưÛi đây, SaleReal Team s½ Sơ nét thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Xem xét Các nguyên nhân NÕi b­t mà Quý khách đëng nên bÏ qua dñ án Sunshine Group t¡i khu Qu­n 7 l§n này.

vË trí tÍa l¡c thu­n lãi cça căn hÙ Sunshine Diamond River

mÙt trong Nhïng dñ án có vË trí ch¯c cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. chéa đñng khu đ¥t rÙng 11.2 hecta tÍa l¡c hơn vË th¿ đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß nên trÍng điÃm cça khá các Quý khách hàng l«n chç đ§u tư chú ý.

do bßi khu vñc này đang có sñ phát triÃn th§n tÑc nh¥t t¡i khu vñc bên Nam Sài Gòn, thé nh¥t đó là giao thông H¡ t§ng, thå hình nên cça hàng lo¡t nút giao thông trong sÑ thành phÑ đang đưãc chú https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ trÍng khá lÛn m¡nh. Vưãt b­c ngay ß Qu­n 7, ban điÁu phÑi giao thông đã mÛi lên k¿ ho¡ch cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ tÛi khu đô thË lÛn m¡nh Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn kinh t¿ xây cça Qu­n 7 và khu vñc Nam nh¯c cùng trong tương lai.

Song song đó, r¥t nhiÁu dñ án giao thông të Các Qu­n lân c­n nÑi VÛi trung tâm hành chính Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công lÛn m¡nh như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu vñc Nam Sài Gòn đ¥y là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi ĐÑi vÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Nhïng dñ án giao thông vëa mÛi kà hơn v«n chưa di chuyÃn vô ho¡t đÙng nhưng v«n có thà th¥y të vài 5 qua t¡i Qu­n 7 t¡o thå thay đÕi r¥t chóng m·t nhÝ Nhïng tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu phía Nam Sài Gòn đã trß ra tâm nơi cça khá nhiÁu ông lÛn m¡nh hơn ngành b¥t đÙng s£n tìm tÛi triÃn khai r¥t nhïng S£n ph©m mang đ¿n thương hiÇu cça mình.

cùng vÛi đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng y¿u tÑ tñ th¿ đơn gi£n dña n±m mÛi sông Sài Gòn và giáp ĐÑi vÛi r¡ch Bà BưÛm, chính vì điÁu này mà lúc Quý khách an cư ß đây s½ đưãc tr£i nghiÇm khí h­u dÅ chËu dña gió sông thÕi vô. Tuy th¿, vÁ viÇc thçy triÁu dâng d«n l¡i tình tr¡ng ng­p úng là nhân tÑ s½ đëng thà tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Khách hàng cũng không ph£i lo l¯ng quá do do UBND Qu­n 7 đã đËnh lÑi quy ho¡ch và tiêu chu©n bË chào rÙng đưÝng Đào Trí VÛi lÙ giÛi rÙng trên 40m.

cơ sß v­t ch¥t đÓng bÙ mà dñ án Sunshine Diamond River ©n chéa

n±m vË th¿ thuÙc cÑt lõi cça khu Nam đã mang tÛi thå tiÇn ích r¥t lÛn cho Quý khách hàng vÁ sau, điÃn hình VÛi thå hình nên cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi b­t hiÇn đ¡i nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të khi có sñ xu¥t hiÇn cça y¿u tÑ này kéo theo sñ hoàn thiÇn vÁ cÙng đÓng cư dân văn minh, mÍi đã góp m·t thay đÕi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong các 5 trß đ¿n đây.

phía c¡nh đó, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu nhÝ tÍa l¡c liên k¿ ĐÑi vÛi trung tâm hành chính Qu­n 7 VÛi Nhïng dËch vå như giáo dåc, y tiÅn, thương m¡i, vui chơi, gi£i trí, ăn uÑng,... Là Nhïng tiÇn ích b­c nh¥t khu vñc Nam Sài Gòn.

tiÇn ích nÙi khu vñc dñ án Sunshine Diamond River có gì?

Ngoài viÇc thëa hưßng cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc, thå bÑ trí đ§y đç tiÇn ích nÙi khu të chánh chç đ§u tư Sunshine Group cũng là y¿u tÑ mà r¥t nhiÁu Quý khách hàng chú ý.

Cå kh£ năng đ¥y là Nhïng tiÇn ích mang l¡i kho£ng xanh như chu×i cây xanh, vưÝn hoa ánh sáng, qu£ng trưÝng nưÛc, bà bơi Các lo¡i,... K¿t hãp Các tÑ ch¥t này s½ đem l¡i cho Quý khách mÙt môi trưÝng an cư hòa hãp ĐÑi vÛi tñ v­y, vëa gây thå thoáng đãng, dÅ chËu cho mÍi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như chu×i trung tâm kinh doanh, VÛi sñ s¯p x¿p linh ho¡t các nhãn hàng s½ Làm phåc vå đưãc cơ sß v­t ch¥t mua s¯m cho Quý khách hàng đi kèm VÛi tiÇn nghi vui chơi, vui chơi.

nhà hàng 5 sao, không gian này đưãc k¿t c¥u khá đ³ng c¥p, tiên ti¿n trong t§m ch¿ bi¿n s½ đem l¡i cho Khách hàng Nhïng món ăn ngon mang hương vË đa d¡ng và đa d¡ng.

hơn đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm SaleReal vÁ Các thông tin liên quan tÛi dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ đem đ¿n Khách hàng nguÓn tin tham kh£o hïu ích Giúp cho viÇc tìm ki¿m mÙt nơi sinh sÑng mau chóng và dÅ dàng trên.