Choose Your SkinChoose Your Layout StylePatterns for Boxed VersionYou can build your own skin very easily!

7 chuyên gia bạn nên theo dõi về du an eco green SaleReal

7 chuyên gia bạn nên theo dõi về du an eco green SaleReal

Thông tin tiÇn nghi Eco Green Sài Gòn có gì?

Eco Green Sài Gòn đưãc t­p đoàn Xuân Mai Corp triÃn khai trong sÑ 5 2018, hình thành mÙt chu×i tiÇn ích cao c¥p phía trong Nhïng Eco Green Sài Gòn căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn cñc kó cao c¥p như Các căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn 5 sao mà Quý khách hàng thưÝng th¥y ß Các quÑc gia tân ti¿n trên nhiên giÛi ©n chéa.Đ£m b£o phåc vå đưãc t¥t c£ Các ho¡t đÙng sinh ho¡t cũng như nhu c§u vui chơi cça ngưÝi dân dñ án nhà phÑ.

Theo Các nào chç đ§u tư công bÑ thì nÙi th¥t căn hÙ Eco Green Sài Gòn Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc mô phÏng theo không gian tiÇn nghi cça Các căn hÙ Eco Green Sài Gòn Dubai.

Hãy cùng SaleReal Team Đôi nét rõ hơn vÁ tiÇn ích dñ án Eco Green Sài Gòn và c­p nh­t thêm mÙt sÑ thông tin mÛi cça dñ án qua bài vi¿t dưÛi.

du an eco green quan 7

Thông tin cơ sß v­t ch¥t Eco Green Sài Gòn

tiÇn nghi dñ án Eco Green Sài Gòn t¡o §y đç Các cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p đ³ng c¥p giành cho giÛi thưãng lưu như công mĩ bao quanh dñ án; hÓ bơi vô tuyÇt, khu bÓn massage, khu BBQ ngoài trÝi, khu chơi cho tr» em, khu khi¿n viÇc và ti¿p khách sang ch£nh. Phòng đa chéc lñc, khu thà dåc, thư viÇn, game, phòng meeting room, bà bơi vô tuyÇt 1000m2 tÍa l¡c t§ng 6 lÙ thiên....Ý tưßng c¥u trúc tiÇn nghi dñ án đưãc c¥u trúc mô phÏng të Các thành phÑ danh sÑng b­c nh¥t trên v­y giÛi.

Thé mÙt, Công viên cây non và Nhïng tuy¿n đưÝng nÙi bÙ dñ án Eco Green Sài Gòn khá rÙng m¡nh có sân vưÝn rÙng rãi, đưÝng đi nÙi bÙ tr£i dÍc toàn khu, Khi¿n ngưÝi dân d¡o bÙ, thà dåc ngơi sinh m×i ki¿n. Cây cÑi bao quanh. không khi trong sÑ lành thoáng đãng, phù hãp ĐÑi vÛi cuÙc sÑng cça ngưÝi dân ưa thích mÙi trưÝng mÛi gũi VÛi tñ nhiên.

t¡i công mĩ trung tâm t¡o khu sân vưÝn nh±m mái chéc tiÇc nưÛng BBQ cho cư dân vào dËp cuÑi tu§n đà t¡o c£m giác l¡, xa l¡, thư gi£n và quây qu§n bên c£ nhà, ngưÝi thân Nhïng buÕi cuÑi tu§n sum hÍp, k¿t nÑi tình thân.

eco green saigon

Thé hai, phòng t­p Gym Eco Green Sài Gòn có quy mô 400m2 k¿t c¥u hơn t§ng 2 t¡o bưÛc view nhìnhÓ bơi tuyÇt đÉnh ß đây, toàn bÙ ngưÝi t¡o thà vëa t­p luyÇn ĐÑi vÛi Nhïng thi¿t bË máy móc tân ti¿n đưãc đÙi ngç giáo mĩ, hu¥n luyÇn mĩ đào gây bài b£n, vëa ng¯m nhìn quang c£nh xung quanh mÙt cách vui v», nh±m thư giãn, gi£i to£ stress sau Các giÝ khi¿n viÇc căng th³ng. Ngoài thành viÇc thi¿t k¿ phòng t­p Gym theo chu©n quÑc tiÅn còn Làm dân cư ti¿t kiÇm đưãc t¡i gian và kho£n phí đi tÛi.

Thé 3, bà bơi Eco Green thi¿t k¿ tràn theo tiêu chu©n Singapore đưãc chia thành nên hai khu dành cho ngưÝi m¡nh và tr» em ĐÑi vÛi đÙ sâu thích hãp.

c¥u trúc rÙng lên đ¿n Eco Green Sài Gòn 3.000m2, bà bơi ngưÝi lÛn m¡nh có bÑ trí Các đưÝng dài chìm sau m·t nưÛc. khu hÓ bơi tr» em có k¿t c¥u ngay phía c¡nh nhïng trò chơi sau nưÛc, Nhïng bé t¡o kh£ năng vëa vui đùa vëa hÍc bơi và k¿t giao nhiÁu ngưÝi b¡n l¡, thích hãp cho thå phát triÃn vÁ trí tuÇ l«n kh£ năng tr¡ng cça tr» nhÏ.

khu bà bơi ngưÝi lÛn có trang bË gh¿ n±m thư giãn xung quanh bà bơi, gh¿ ngÓi trò chuyÇn có ô dù lÛn che xung quanh hÓ bơi. Quý khách t¡o thà tÍa l¡c và thư thái nghe các b£n nh¡c, nhâm nhi vài ly rưãu... đó là càng hưßng thå khá lý thú. Ho·c t¡o thà t¯m n¯ng hơn Các gh¿ dài lÛn m¡nh t¡o mái che, sân t¯m n¯ng ngay ß phía c¡nh hÓ bơi, đưãc bao bÍc vì vưÝn nghÇ thu­t quanh bà bơi.

can ho eco green quan 7

Ngoài thành c£nh quan phía ngoài bà bơi Eco Green cũng đưãc Nhïng ki¿n trúc sư chú trÍng. thi¿t k¿ đưÝng dạo bÙ đưãc Ñp đá granite quanh khuôn mĩ bà bơi. gây nên không gian c£nh thÃ, sang trÍng, s¡ch s», thoáng đãng.

TrưÝng M§m non dñ sáng đ·t t¡i khu công viên trung tâm rÙng lÛn, ĐÑi vÛi Các lÛp d¡i të lÛp chòi, m§m và lÛp lá. vì sß hïu vË trí r¥t hoàn mù nh±m Khi¿n dân cư yên tâm, không ph£i gíi con di chuyÃn xa, vëa m¥t nay gian đưa đón, vëa đëng đ£m b£o đưãc an ninh cho bé. ĐÙi ngũ giáo viên chuyên nghiÇp, yêu tr», sµn sàng chËu khó, chăm sóc Các bé t­n tình, chu đáo.

DËch vå cơ sß v­t ch¥t v§ y tiÅn gÓm bÇnh viÇn nÙi khu, Các dËch vå y t¿ cũng đưãc b£o đ£m ĐÑi vÛi đÙi ngũ nhân viên, bác sĩ y đéc, chuyên nghiÇp, t­n tâm ĐÑi vÛi nghê gÓm phòng khám, phòng y t¿, bÇnh viÇn luôn ho¡t đÙng đÁu đưãc ho¡t đÙng xuyên suÑt, và có c£ phòng c¥p céu cho Nhïng Tình huÑng bÇnh n·ng b¥t tr¯c, trưÛc khi chuyÃn l¡i Eco Green Sài Gòn Các bÇnh viÇn trung ương.

eco green saigon quan 7

tiÇn ích vÁ văn hóa, giáo dåc t¡i khu Qu­n 7 và khu Phú h£o Hưng bao gÓm ĐH NguyÅn thành ra, Tôn Đéc Th¯ng, RMIT, QT Canada (CISS), QT Hàn QuÑc, trưÝng quÑc tiÅn Anh-ViÇt (BVIS)...

trên đây là Nhïng thông tin vÁ căn hÙ Eco Green Sài Gòn Eco Green, hi vÍng Các thông tin vëa cung c¥p phía hơn s½ Khi¿n ích trên cho Quý khách trong v¥n đÁ tìm ki¿m chung cư Eco Green Sài Gòn cho c£ nhà mình. TÕng quan thông tin vÁ thË trưÝng, vÁ viÇc đ§u tư chung cư Eco Green Sài Gòn khu vñc Nam Sài Gòn, phương án tài chánh. Quý khách vui lòng liên hÇ trñc ti¿p VÛi Các chuyên gia BDS SaleReal đà đưãc tư v¥n th­t cå kh£ năng.

Thông tin và nay gian chào bán chung cư Eco Green Sài Gòn xa l¡ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t sÛm nh¥t tÛi Eco Green Sài Gòn Quý khách hàng. Theo thông tin dñ ki¿n thì dñ án s½ đưãc triÃn khai mß bán giai đo¡n 1 vô đ§u năm 2019.

chung cu eco green SaleReal